0

Zásady ochrany osobných údajov

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Pri spracúvaní nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany Vašich osobných údajov týkajú, ale snažíme sa robiť aj viac.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov:

Miloš Lacko
Rakoľuby 727
916 31 Kočovce
IČO: 47 724 978
DIČ: 1086443710
IČ DHP: Nie je platiteľom DPH
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Číslo živnostenského registra: 320-16488

Kontakt na poverenú osobu pre ochranu osobných údajov

Poverencom pre ochranu osobných údajov je Miloš Lacko, ktorého možete kontaktovať na e-mailovej adrese: info@slavanam.sk.

Vyplnením objednávky, registrácie, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete našej spoločnosti využívať Vaše osobné údaje.

Aké informácie o Vás zhromažďujeme

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od Vás požadujeme údaje potrebné na vybavenie objednávky teda z dôvodu plnenia zmluvy. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých Vám nákup nevieme zaslať a Vašu objednávku vybaviť, ako Vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Jediný údaj, ktorý v tejto súvislosti ukladáme súvisí s funkciou „zapamätania“ si Vašej  karty. Aj túto funkciu však zabezpečuje banka a jedine tá vie spárovať Vaše číslo karty s anonymizovaným údajom, pod ktorým si Vašu kartu zapamätal náš systém.

Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú Vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s Vami vedeli komunikovať.

Môžete sa však slobodne rozhodnúť, že nám oznámite aj ďalšie údaje o sebe – dátum narodenia, telefónne číslo, uložiť jednu či viacero adries na doručovanie.

Uloženie osobných údajov z Vašej objednávky nám umožní uľahčiť Vám ďalší nákup a údaje skôr použité predvyplniť do elektronického košíku. Osobné údaje z dôvodu uľahčenia nákupu spracovávame na základe právneho titulu oprávneného záujmu a udržujeme ich v databáze spoločne s ostatnými údajmi, teda po dobu 5 rokov po uskutočnení Vašej poslednej objednávky.

Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 5 rokov od Vašej poslednej uskutočnenej objednávky. Počas doby 5 rokov od Vašej poslednej uskutočnenej objednávky spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, vek a e-mailová adresa za účelom priameho marketingu, na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Údaje pri zapojení sa do spotrebiteľskej súťaže

V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do niektorej z našich spotrebiteľských súťaží, spracovávame aj všetky údaje s tým súvisiace, v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári alebo dotazníku (najmä Vášho mena, priezviska, e-mailovej adresy, prípadne telefónneho čísla, veku a korešpondenčnej adresy.

Vaše osobné údaje spracovávame na právnom základe udelenia prípravy a plnenia zmluvy alebo na právnom základe udeleného súhlasu alebo na právnom základe oprávneného záujmu, pričom podrobnosti môžu byť uvedené v štatúte súťaže, jeho prílohe s informáciami o spracúvaní osobných údajov alebo na stránke s informáciami o súťaži.

Osobné údaje z dôvodu zabezpečenia organizácie a vyhodnotenia súťaže spracovávame počas doby do úplného skončenia konkrétnej spotrebiteľskej súťaže a následne budú vymazané, spravidla do 3 mesiacov od skončenia súťaže. Podrobnosti a ďalšie možné účely spracúvania môžu byť uvedené v štatúte súťaže, jeho prílohe s informáciami o spracúvaní osobných údajov alebo na stránke s informáciami o súťaži.

Údaje pri udelení súhlasu na účely priameho marketingu

V prípade, ak ste neboli naším zákazníkom, ale udelili ste nám osobitný súhlas na spracovávanie vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu, budeme ich spracovávať na tomto právnom základe, a to v rozsahu meno, priezvisko, vek a e-mailová adresa.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas obdobia 5 rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí uvedeného obdobia budú vymazané, pokiaľ nám opätovne neudelíte súhlas na ich spracovávanie.

Iné údaje spracúvané na účely priameho marketingu

Na základe oprávneného záujmu spracúvame aj emailové adresy, ktoré ste nám zadali na predajnej, výstavnej, marketingovej alebo súťažnej akcii prevádzkovateľa alebo prostredníctvom webu a prejavili ste tak záujem o novinky. Takéto osobné údaje budeme spracúvať počas obdobia 5 rokov od získania ale najdlhšie do uplatnenia námietky.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od Vás získavame, Vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od Vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, na zabezpečenie prepravy a tieto osobné údaje predávame prepravným spoločnostiam. Prípadne na pripomenutie objednávky, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného systému.

Údaje a informácie, ktoré sme o Vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do Vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že Vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii, sú aktuálne.

Komunikácia s Vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na Vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s Vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež Vaše kontaktné údaje, ako aj údaje o Vašich nákupoch, spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Ako dáta využívame pre marketingové účely

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, prípadne, ak ste počas predchádzajúcich piatich rokov boli naším zákazníkom, posielame Vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov viete ľahko spravovať cez funkciu vo svojom konte alebo zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.

Ak ste boli naším zákazníkom, všetky osobné údaje použité v marketingu využívame z právneho titulu oprávneného záujmu a pre marketingové účely ich uchovávame po dobu 5 rokov od Vašej poslednej objednávky. Ak ste našim zákazníkom neboli, ale udelili ste nám súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov na účely marketingu, Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas obdobia 5 rokov od udelenia súhlasu.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby ohľadne osobných údajov však nezaisťujeme len vlastnými silami a využívame i služby tretích strán. S tretími stranami, ktorým Vaše osobné údaje poskytneme, máme uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej sme schopní zabezpečiť a chrániť Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

V rámci Vašej objednávky preto môžu byť osobné údaje predané dopravným spoločnostiam:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Okrem objednávky spracovávame Vaše osobné údaje v informačných a marketingových systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre naše podnikanie, a to napr.:

 • Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (GSuite – ukladanie informácii o spotrebiteľských prieskumoch a súťažiach)
 • MailChimp / The Rocket Science Group LLC (zasielanie newsletterov)
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Ako Vaše údaje chránime

Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili.  

Aké práva Vám dáva GDPR a ako ich u nás využiť

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-mailovou adresu info@slavanam.sk požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že Vaše osobné údaje nami budú spracovávané, môžeme Vás na Vašu žiadosť nad rámec informácií poskytnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach, v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v dokumente obsahujúcim údaje o používaní súborov cookies, informovať i o prípadných tretích stranách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené. Pokiaľ nezískame osobné údaje od Vás, máte právo na všetky informácie nám dostupné o tom, odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.

Pokiaľ o Vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás na túto skutočnosť upozorniť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@slavanam.sk, my následne bez zbytočného odkladu opravíme nesprávne osobné údaje. Po registrácií na našich webových stránkach budete mať možnosť si vaše osobné údaje opraviť sami za pomoci úprav vášho profilu. V prípade, že by ste nám chceli doplniť niektoré osobné údaje, ktoré ste nám skôr neposkytli, a tieto osobné údaje sú nevyhnutné pre zabezpečenie nami poskytovaných služieb, stačí ich v príslušnom mieste úpravy profilu vyplniť ešte raz. Písomnou žiadosťou na naše zákaznícke centrum je možné požiadať o odstránenie Vášho užívateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie.

Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov

Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu vzniesť námietky a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu. Urobíte tak zaslaním správy na e-mailovú adresu info@slavanam.sk. Pokiaľ takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžete v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesenými námietkami a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Pokiaľ Vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukážeme, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich vymazania, teda aby sme s nimi prestali nakladať:

 • pokiaľ nám dáte vedieť, že sú nami zhromažďované osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
 • pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne a Vy o vymazanie požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu info@slavanam.sk o obmedzenie ich používania.
 • pokiaľ Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete potrebovať pre uplatnenie svojich práv.
 • pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.
Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:

 • napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali
 • pokiaľ vznesiete námietku podľa odstavca uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, a/alebo
 • neoprávnene

máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@slavanam.sk takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na poskytnutie údajov

Pokiaľ nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@slavanam.sk požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. vo formáte *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte). Pokiaľ nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, Vašej žiadosti samozrejme vyhovieme.

Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení

V prípade, že od nás už nebudete chcieť naďalej dostávať obchodné oznámenia, môžete ich zasielaniu zabrániť buď kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého obchodného oznámenia, alebo upravením odberu vo Vašom profile vytvorenom na základe registrácie na našej webovej stránke.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení a so spracovaním osobných údajov za účelom účasti v spotrebiteľskej súťaži

V prípade, že od Vás v rámci našich špeciálnych akcií budeme chcieť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas vziať späť a to kedykoľvek i bez udania dôvodu. Súhlas môžete vziať späť buď spôsobom presnejšie popísaným v pravidlách spotrebiteľskej súťaže, alebo vždy zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@slavanam.sk. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v súťaži však bude v tomto prípade vylúčená. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na naše centrum zákazníckej podpory. Pokiaľ by Vám naši kolegovia nepomohli, máte samozrejme právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať.

Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk.

Váš košík

Žiadne produkty v košíku.

Free shipping on all orders over $75
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Fotka
 • SKU
 • Rating
 • Cena
 • Dostupnosť
 • Dostupnosť
 • Pridať do košíka
 • Popis produktu
 • Content
 • Váha
 • Rozmery
 • Dodatočné informácie
Click outside to hide the comparison bar
Porovnanie